ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา โลกสฺมิง ปชฺโชโต
ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องโลกรายงานผลการใช้สิ่งแวดล้อมทาง
การเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริม
ความสามารถ ในการแก้ปัญหา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(นางสาวปิยพร พรหมมาวัย)


บทคัดย่อ รายงานผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
(นายอนุวัฒน์ บุญเลิศ)

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบโครงงาน เรื่อง
หลักการปลูกผักแบบอินทรีย์สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(นางพรรณธิวา ธุระนา)

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง รอบรู้เรื่องดิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการเกษตรอินทรีย์

(นางพรรณธิวา ธุระนา)

 
บทคัดย่อ การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(นางฐิตารีย์ ศรีพรหม)

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่าย (E-Learning) เรื่อง
การสร้างเว็บเพจด้วย ภาษา HTML
รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
รหัสวิชา ง20207 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(นายอิทธิวิธิ สินศิริ)

   บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  (
นางสุจิตรา ภูแข่งหมอก)  

   
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้วยรูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5Es) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ :
ระบบร่างกายมนุษย์

  (
นายเบญจพล บรรพตะธิ)  
   
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

  (คุณครู
จักพร พันหล่อมโส)  

 
บทคัดย่อการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

  (คุณครู
สมชาติ ไวคำ)


    แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5Es)
  (คุณครูสุมาลี  กุลแสนไชย)

    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
    ข้อมูลผู้บริหาร
    ข้อมูลจำนวนบุคลากร
    ข้อมูลจำนวนนักเรียน
    บริบทโรงเรียน

 
    กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
   
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
    กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 
    ฝ่ายวิชาการ
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
ฝ่ายบริการ
   
ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ทำเนียบบุคลากร

สีประจำโรงเรียน
เขียว ขาว ชมพู

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง

    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
    กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2558
    กิจกรรมวันสุนทรภู่ สุนทรภาษา 2558
    ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2558
    พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ


ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น (SIS)


สมศ.
หนังสือราชการ อบจ.ขอนแก่น
 
site statistics
จำนวนผู้เช้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553


28/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน...(อ่านต่อ)
27/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารอบรมประกันคุณภาพภายใน..(อ่านต่อ)
27/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ...(อ่านต่อ)
27/09/61 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์...(อ่านต่อ)
25/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแจกันดอกไม้ทรงสูง ...(อ่านต่อ)
25/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการจัดโครงการสวนพฤกษศาสตร์...(อ่านต่อ)
25/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเอกสารงานวัดประเมินผล...(อ่านต่อ)
20/09/61 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมทีวีห้องวิชาการ...(อ่านต่อ)
18/09/61 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดชุดประกอบการแสดงหนังสั้น...(อ่านต่อ)
18/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา..(อ่านต่อ)
18/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลวันสำคัญทางศาสนา...(อ่านต่อ)
17/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะ...(อ่านต่อ)
17/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกันหันชัยพัฒนา...(อ่านต่อ)
17/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ประกอบกิจกรรมการเรียน...(อ่านต่อ)
16/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์...(อ่านต่อ)
13/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการผลิตสื่อการจัดการเรียน...(อ่านต่อ)
13/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย ...(อ่านต่อ)
13/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ...(อ่านต่อ)
10/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กรณ์พัฒนาการจัดการเรียน...(อ่านต่อ)
07/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (ชุดรับแขกห้องปกครอง)...(อ่านต่อ)
07/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (สุขศึกษา)(อ่านต่อ)
07/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง...(อ่านต่อ)
07/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการจัดโครงงานพัฒนาการอ่าน...(อ่านต่อ)
06/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องเสียงห้องประชาสัมพันธ์.(อ่านต่อ)
06/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันสำคัญทางศาสนา..(อ่านต่อ)
06/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรงเรียน ...(อ่านต่อ)
06/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม...(อ่านต่อ)
05/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดโครงการค่ายสะเต็มศึกษา...(อ่านต่อ)
05/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์...(อ่านต่อ)
05/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน...(อ่านต่อ)
05/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์(วัสดุสำหนักงาน)...(อ่านต่อ)
05/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์การส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย...(อ่านต่อ)
04/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาจัดการเรียนการสอน...(อ่านต่อ)
04/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน...(อ่านต่อ)
04/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน้ำปะปา...(อ่านต่อ)
03/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ...(อ่านต่อ)
03/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บวัสดุงานบ้านงานครัว ...(อ่านต่อ)
03/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน...(อ่านต่อ)
03/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน...(อ่านต่อ)
31/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพัฒนาการเรียนรู้ประชาคม...(อ่านต่อ)
31/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน...(อ่านต่อ)
29/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์การพัฒนาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม..(อ่านต่อ)
29/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์การพัฒนาองค์กร อาคารสถานที่...(อ่านต่อ)
28/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาการจัดการเรียน 8 กลุ่มสาระ...(อ่านต่อ)
28/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาระบบสาธารณูปโภค...(อ่านต่อ)
28/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมประชาธิปไตย...(อ่านต่อ)
24/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดเรียน...(อ่านต่อ)
24/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน...(อ่านต่อ)
24/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรญ์ในการซ่อมแซมอาคารเรียน...(อ่านต่อ)
21/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง) ...(อ่านต่อ)
20/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์...(อ่านต่อ)
17/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ (อุปกรณ์เครื่องเสียง)...(อ่านต่อ)
17/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์จัดแสดงผลงานนักเรียน..(อ่านต่อ)
17/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน...(อ่านต่อ)
17/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน...(อ่านต่อ)
16/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปะปา...(อ่านต่อ)
10/08/61 ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนรู้ ...(อ่านต่อ)
08/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ...(อ่านต่อ)
08/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารยกระดับคุณภาพโอเน็ต...(อ่านต่อ)
08/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มในโครงการพัฒนาสื่อ...(อ่านต่อ)
08/08/61 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อรองรับงานประกันคุณภาพ..(อ่านต่อ)
07/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขนมสำหรับจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา..(อ่านต่อ)
01/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ทำน้ำปะปา...(อ่านต่อ)
31/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน...(อ่านต่อ)
26/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุส่งเสริมความสามารถด้านงานศิลปะ...(อ่านต่อ)
24/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์(วัสดุสำนักงาน) ...(อ่านต่อ)
24/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์...(อ่านต่อ)
24/07/61 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...(อ่านต่อ)
24/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียน...(อ่านต่อ)

23/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาความสามารถครู...(อ่านต่อ)

20/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาความสามารถครูในการู้ ...(อ่านต่อ)

20/07/61 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จัดซื้ออุกรณ์เขียนป้ายสร้างสัมพันธ์ชุมชน ...(อ่านต่อ)
18/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาองค์กร อาคาร สถานที่...(อ่านต่อ)

16/07/61 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้...(อ่านต่อ)

16/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี...(อ่านต่อ)
05/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดแต่งกายในวรรณคดี...(อ่านต่อ)
04/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาหารในวรรณคดี...(อ่านต่อ)
04/07/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขนมสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียน..(อ่านต่อ)
03/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลสัปดาห์ภาษาไทย...(อ่านต่อ)
02/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (วัสดุงานบ้านงานครัว)...(อ่านต่อ)
02/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพัฒนาระบบสาธารณูประโภค (ปรับปรุง...(อ่านต่อ)
29/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุพัฒนาห้องสมุด...(อ่านต่อ)
15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบอร์ดนำเสนอโครงงาน ...(อ่านต่อ)

 แผนที่โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนกฤต  พรพิมลวงศา
 นายธนกฤต  พรพิมลวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

 นายจักพร พันหล่อมโส
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เข้าชมทาง facebook
เว็บไซต์คุณครูอิทธิวิธิ สินศิริ
 
    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
    โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
    โรงเรียนบ้านคูขาดฯ
    โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
    โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
    โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
    โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
    โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
    โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
    โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
    โรงเรียนโนนหันวิทยายน
    โรงเรียนสีชมพูศึกษา
    โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
    โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
    โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
    โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
    โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
    โรงเรียนโนนโพธ์ศรีวิทยาคม

    นางสาวกุสุมา ธะนารัตน
    เด็กชายธวัชชัย บุตตะวงศ์
    เด็กชายอุทัย แทนไธสง
    นายพรชัย จตุเทน

   + เอกสารงานประกันคุณภาพ
          - ด้านปัจจัย ม.1-5
          - ด้านกระบวนการ ม.6-13
          - ด้านผลผลิต ม.14-24 

    ฟอร์น Th Sarabun PSK
    คู่มือการติดตั้งฟอร์น Th Sarabun PSK
    หนังสือตอบรับเข้ารับการอบรมฯ
   + บัญชีคัดเลือกหนังสือเรียน2556
           - คณิตศาสตร์
           - ภาษาไทย
           - วิทยาศาสตร์
           - สังคมศึกษา ฯ
           - สุขศึกษาและพลศึกษา
           - ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
           - การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
           - ภาษาอังกฤษ
           - ใบสั่งซื้อหนังสือ 

Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม