ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
              โรงเรียนซาสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้ศึกษา    นายอนุวัฒน์ บุญเลิศ               
ปีที่ศึกษา  2559

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ให้มีประสิทธิภาพ80/80
2) เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    

        กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนซาสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

        เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 วิชาการบริการ (ระเบียบแถว) และหน่วยที่ 2 วิชาพิเศษ นักบุกเบิก จานวน 5 ชุด
2) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 วิชาการบริการ (ระเบียบแถว) และหน่วยที่ 2 วิชา พิเศษ นักบุกเบิก จานวน 12 แผน
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 วิชาการบริการ (ระเบียบแถว) และหน่วยที่ 2 วิชาพิเศษ นักบุกเบิก แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน30ข้อ
4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทมี่ีต่อการใช้ เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

        สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า ร้อยละ และ t – test แบบ Dependent Samples

        ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 89.03/88.86 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการ เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน ระดับ มาก

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม