ชื่อเรื่อง       ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน 
                   เรื่องหลักการปลูกผักแบบอินทรีย์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา       นางพรรณทิวา  ธุระนา  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
                   โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่ศึกษา      2559

บทคัดย่อ

                       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน  เรื่องหลักการปลูกผักแบบอินทรีย์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         2)  เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  คือ ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   3)  เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน คือ ความมีวินัย และความใฝ่เรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559   จำนวน    22  คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย   1)  แผนการจัดการเรียนรู้   วิชางานเกษตรพื้นฐานด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  8  แผน   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   จำนวน 30  ข้อ   3) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  4) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ()  ค่าร้อยละ (%) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

                 ผลการศึกษา พบว่า
1)  นักเรียน ร้อยละ 86.36 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยร้อยละ 82.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือจำนวนนักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2) นักเรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ คือ ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 2.70
3) นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ความมีวินัยในการทำงาน และความใฝ่เรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 2.77     


ดาวน์โหลดเอกสาร

Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม