นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
นายจักพร พันหล่อมโส นายอาทิตย์ แสงโยจารย์ นางสาววรางคณา สท้านธรนิล
     
Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -210271, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น