ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา โลกสฺมิง ปชฺโชโต
ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องโลก


การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้รูปแบบแผนผังความคิด
สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
(นางวันดี  เที่ยงเกตุ)

รายงานการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูป
แบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
(นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ)


รายงานผลการใช้สิ่งแวดล้อมทาง
การเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริม
ความสามารถ ในการแก้ปัญหา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(นางสาวปิยพร พรหมมาวัย)


บทคัดย่อ รายงานผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
(นายอนุวัฒน์ บุญเลิศ)

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบโครงงาน เรื่อง
หลักการปลูกผักแบบอินทรีย์สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(นางพรรณธิวา ธุระนา)

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง รอบรู้เรื่องดิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการเกษตรอินทรีย์

(นางพรรณธิวา ธุระนา)

 
บทคัดย่อ การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(นางฐิตารีย์ ศรีพรหม)

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่าย (E-Learning) เรื่อง
การสร้างเว็บเพจด้วย ภาษา HTML
รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
รหัสวิชา ง20207 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(นายอิทธิวิธิ สินศิริ)

   บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  (
นางสุจิตรา ภูแข่งหมอก)  

   
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้วยรูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5Es) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ :
ระบบร่างกายมนุษย์

  (
นายเบญจพล บรรพตะธิ)  
   
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

  (คุณครู
จักพร พันหล่อมโส)  

 
บทคัดย่อการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

  (คุณครู
สมชาติ ไวคำ)


    แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5Es)
  (คุณครูสุมาลี  กุลแสนไชย)

    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
    ข้อมูลผู้บริหาร
    ข้อมูลจำนวนบุคลากร
    ข้อมูลจำนวนนักเรียน
    บริบทโรงเรียน

 
    กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
    กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
   
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
    กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 
    ฝ่ายวิชาการ
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
ฝ่ายบริการ
   
ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ทำเนียบบุคลากร

สีประจำโรงเรียน
เขียว ขาว ชมพู

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง

    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
    กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2558
    กิจกรรมวันสุนทรภู่ สุนทรภาษา 2558
    ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2558
    พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ


ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น (SIS)


สมศ.
หนังสือราชการ อบจ.ขอนแก่น
 
site statistics
จำนวนผู้เช้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูช่วยสอน
คลิกดูรายละเอียดประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูช่วยสอนเพื่อปฏิบัติการสอน
วิชาเอก คณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
-รับสมัคร วันที่ 24-28 เมษายน 2564
-สอบคัดเลือกห้อง วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
-ประกาศผลสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
-มอบตัวนักเรียนใหม่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
 

ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบริการก่อสร้างบ้านพักนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๓
การซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามประกาศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 

แผนที่โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

 นายสมชาติ ไวคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

 นายจักพร พันหล่อมโส
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เข้าชมทาง facebook
โลโก้โรงเรียน
ดาวน์โหลดโลโก้โรงเรียน

เว็บไซต์คุณครูอิทธิวิธิ สินศิริ
 
    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
    โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
    โรงเรียนบ้านคูขาดฯ
    โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
    โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
    โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
    โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
    โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
    โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
    โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
    โรงเรียนโนนหันวิทยายน
    โรงเรียนสีชมพูศึกษา
    โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
    โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
    โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
    โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
    โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
    โรงเรียนโนนโพธ์ศรีวิทยาคม

    นางสาวกุสุมา ธะนารัตน
    เด็กชายธวัชชัย บุตตะวงศ์
    เด็กชายอุทัย แทนไธสง
    นายพรชัย จตุเทน

   + เอกสารงานประกันคุณภาพ
          - ด้านปัจจัย ม.1-5
          - ด้านกระบวนการ ม.6-13
          - ด้านผลผลิต ม.14-24 

    ฟอร์น Th Sarabun PSK
    คู่มือการติดตั้งฟอร์น Th Sarabun PSK
    หนังสือตอบรับเข้ารับการอบรมฯ
   + บัญชีคัดเลือกหนังสือเรียน2556
           - คณิตศาสตร์
           - ภาษาไทย
           - วิทยาศาสตร์
           - สังคมศึกษา ฯ
           - สุขศึกษาและพลศึกษา
           - ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
           - การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
           - ภาษาอังกฤษ
           - ใบสั่งซื้อหนังสือ


 
Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม