ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565
(รายการทั่วไป 5,000 บาทขึ้นไป)
| หน้า 1| หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 |

วันที่ประกาศ เรื่อง
01-10-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอุทัย  ตาละบุญ)
01-10-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวพนิดา  สงมูลนาค)
01-10-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายวิทยา  อินทร์เพชร)
01-10-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอัครฤทธิ์  จำวิเศษ)
01-10-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอดิเทพ  อินทสร้อย)
01-10-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสุกัญญา  สามัญ)
01-10-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายประยุทธ  ลีคะ)
01-10-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวดารัตน์  พันธ์ยาง)
01-11-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ รถกระบะทะเบียน ผจ 5446 หมายเลข อก.001-51-0068 โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-11-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ภายใต้โครงการส่งเสริม ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอลโคล่าและวอลเลย์บอลเยาวชน PEA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหกล้อทะเบียน 40-0363 หมายเลข อก. 002-53-00200 โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ(ซ่อมบำรุงยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุ(วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมก่อน เปิดภาคเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิค-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-11-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาวอลเลย์บอล โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา วอลเลย์บอล ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์(ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ ส่ง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์(ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรสโควิด-19 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-01-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-01-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์(ครุภัณฑ์การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-01-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุ(วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นด้านเครื่องคอมพิวเตอร์(SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ภายใต้โครงการส่งเสริม ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(สังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและอาหารว่างสำหรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(สังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-02-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-02-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ภายใต้โครงการค่าวัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-02-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ภายใต้โครงการปรับปรุงไฟฟ้า ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นด้านเครื่องคอมพิวเตอร์(SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-65 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-03-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ภายใต้โครงการส่งเสริม ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
| หน้า 1| หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 |


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม