ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564
(รายการทั่วไป 5,000 บาทขึ้นไป)
| หน้า 1| หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 |

วันที่ประกาศ เรื่อง
01-10-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-11-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-12-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบารุงเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-12-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-12-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน ๑ รายการ ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดทำสถานศึกษาพอเพียงแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-12-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สาหรับกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-01-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์โครงการวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมโครงการวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขพละศึกษา
15-01-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์โครงการวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมโครงการวัสดุสานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสุขพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายชุดวงโยธวาทิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ สำหรับโรงอาหาร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-03-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออดอัตโนมัติโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-03-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-03-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาสำหรับห้องประชุมใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-03-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-05-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-05-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายอดิเทพ อินทสร้อย
31-05-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นายประยุทธ ลีคะ
31-05-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล นางดารัตน์ พันธ์ยาง
| หน้า 1| หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 |


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม