นางสุจิตรา ศรีพรหม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
นางสุมาลี กุลแสนไชย นายพุทธาวุธ เที่ยงเกตุ นายอาชนะ แสนวงค์
     
นายรัฐพล บัวเผื่อน นายเจตวัน อินทสร้อย นายอดิเทพ อินทสร้อย


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -210271, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น