ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566
(รายการต่ำกว่า 5,000 บาท)
| หน้า 1| หน้า 2 |
21 พฤศจิกายน 2565
วันที่ประกาศ เรื่อง
3 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(แข่งทักษะวิชาการ) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ(แข่งขันทักษะวิชาการ) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อวัสดุฝึกกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(แข่งทักษะวิชาการ) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมค่าวัสดุน้ำประปา ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดซื้อชุดบวงสรวงเนื่องในพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤศจิกายน 2565 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ จัดการเรียนการสอนดนตรี ภายใต้โครงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2565 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธันวาคม 2565 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแช่งขันกีฬาภายใน ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธันวาคม 2565 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลกีฬาดอกงิ้วเกมส์ภายใต้โครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธันวาคม 2565 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างในการอบรมกิจกรรม
การเรียนการสอน PLC ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน PLC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธันวาคม 2565 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่
กิจกรรมวัสดุป้าย ประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธันวาคม 2565 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   

| หน้า 1| หน้า 2|
Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม