ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566
(รายการทั่วไป 5,000 บาทขึ้นไป)
| หน้า 1| หน้า 2 |

วันที่ประกาศ เรื่อง
30-09-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอุทัย  ตาละบุญ)
30-09-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายวิทยา  อินทร์เพชร)
30-09-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอัครฤทธิ์  จำวิเศษ)
30-09-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอดิเทพ  อินทสร้อย)
30-09-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสุกัญญา  สามัญ)
30-09-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสุภาพร วงษ์ไชยา)
30-09-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวดารัตน์  พันธ์ยาง)
31-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ภายใต้ค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษานักเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-10-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนภายใต้ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษานักเรียนในสังกัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-10-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-10-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
ตามค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาสทางศึกษานักเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3-11-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล
ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียน สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3-11-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ(แข่งขันทักษะวิชาการ) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4-11-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสุภาวรรณ พันธัง)
22-11-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา โครงการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ รถยนต์โตโยต้า ผษ ๗๕๖๑ หมายเลขอก.๐๐๑-๖๓-๐๑๒๑ โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถกะบะฟอร์ด
ผจ ๕๔๔๖ หมายเลข อก. ๐๐๑-๕๑-๐๐๖๘ โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักดนตรี เข้าค่ายดนตรีนาฎศิลป์
ในการเตรียมความพร้อมแสดงงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6-12-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้้ายาทำความสะอาด ภายใต้โครงการวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6-12-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์จัดการเรียนการสอนดนตรี ภายใต้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6-12-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาภายใน ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7-12-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารนักกีฬาและกองเชียร์สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายใน ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8-12-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ รถหกล้อ หมายเลข ๔๐-๐๓๖๓ ขอนแก่น หมายเลขอก.๐๐๒-๕๓-๐๐๒๐๐ โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
13-12-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปา ภายใต้โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-12-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการจัดวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-12-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมกิจกรรมการจัดเรียนการสอน(PLC) ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(PLC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-12-65 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ภายใต้โครงการสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
| หน้า 1| หน้า 2 |


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม