ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564
(รายการต่ำกว่า 5,000 บาท)
| หน้า 1| หน้า 2 |
วันที่ประกาศ เรื่อง
09-12-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกเปตองสาหรับแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีทาภายในสำหรับแข่งขันกีฬาสีภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสถานที่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-01-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-01-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์(วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเติมเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือน กุมภาพันธ์ 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-02-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-03-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือวารสาร ประจำเดือน มกราคม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาป้ายไวนิลพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-03-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาป้ายไวนิลน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-03-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรงเรียน ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-05-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-64

ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหาร (โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-05-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหาร (โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (วัสดุงานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-64 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| หน้า 1| หน้า 2 |
Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม