ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (รายการที่ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท)

วันที่ประกาศ เรื่อง
29-11-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกีฬาสีภายใน
17-12-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าหมึก)
02-01-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารเดือน ธันวาคม จำนวน  6 รายการ 
13-01-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
12-01-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน จำนวน  6 รายการ 
06-02-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารเดือน มกราคม จำนวน  7 รายการ 
06-02-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานยนต์
13-02-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อแนะแนวนักเรียน
14-02-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรับสมัครนักเรียน สำหรับประชาสัมพันธ์  
21-02-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าตลับหมึก ผงหมึก และหมึกเครื่องปริ้น
21-02-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์
03-03-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานยนต์ (รถกระบะ)
05-03-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
13-03-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานยนต์ (รถกระบะ)
08-04-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 2,750 บาท
09-04-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารส้มสำหรับปรับปรุงระบบน้ำประปาโรงเรียน 3,540 บาท
09-04-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัวและอุปกรณ์ทำความสะอาด 4,085 บาท
09-04-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PLC 3,996 บาท
22-05-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,500 บาท
05-06-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบารุงรถยนต์ รถกะบะ เลขทะเบียน ๕๔๔๖
(อก.๐๐๑ ๕๑ ๐๐๖๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,950 บาท
12-06-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,700 บาท
09-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือวารสาร (ประจาเดือน กค สค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกกบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดโครงงาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้นวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดโครงงาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดโครงงาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
25-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาป้ายไวนิลปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาป้ายไวนิลสร้างชุมชุนแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาป้ายไวนิลป้ายงานเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาป้ายไวนิลทักษะการคิด ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์
(โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แห่งชุมชนเชิงวิชาชีพ PLC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปริ้นเตอร์(โครงการประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้พอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-63 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาความสามารถครูจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   

Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม