ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2563
(รายการทั่วไป 5,000 บาท ขึ้นไป)

| หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 |

วันที่ประกาศ เรื่อง
17-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก กระดาษไข เครื่องอัดสำเนา (อก.๔๑๘-๖๒-๐๐๔๔)
18-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
24-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถ ๖ ล้อ
27-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำสปริงเกอร์แบบหัวเกลียวพร้อมชุดขาตั้งหางปลาไหล
12-12-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถกะบะ
25-10-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่งนักเรียน
25-10-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน

15-01-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งนักเรียน ศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้   

17-01-2563 ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจาไตรมาสที่ ๑ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
23-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งนักเรียนศึกษาดูงานวันเกษตร
30-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
30-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
30-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา
30-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
30-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงาน
30-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ โครงการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระศิลปะ
30-01-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา
05-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งนักเรียนเข้าค่ายลูกเสืออุทยานแห่งชาติน้ำพอง
11-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารโครงการพัฒนาศักยภาพ
20-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
28-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28-02-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมารถรับส่งนักเรียนและคณะครูโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญของไทย
12-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
29-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเจตวัน อินทสร้อย
29-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพล บุญช่วย
29-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ์ ยั่งยืน
29-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา อินทร์เพชร
29-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา ทวีถิ่น
29-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทัย ตาละบุญ
29-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายประพจน์ กองสมบัติ
29-03-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา สงมูลนาค
13-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
14-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งโคมไฟ หลอดไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,7930 บาท
15-04-2563 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น18,500 บาท
16-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก กระดาษไข เครื่องอัดสาเนา (อก.๔๑๘ ๖๒ ๐๐๔๔) 33,200 บาท
29-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอัครฤทธิ์ จาวิเศษ 45,000 บาท
07-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งโครมไฟสปอร์ตไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,540 บาท
12-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวดารัตน์ พันธ์ยาง 24,500 บาท
19-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทาคู่มือ นักเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,650 บาท
24-06-2563 ประกาศจ้างเหมาทำอาหารประชุมผู้ปกครอง
29-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แห่งชุมชนทางวิชาชีพ (PLC)
29-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหาร โครงการอบรมพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
29-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอดิเทพ อินทสร้อย
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒๕๖๓
30-06-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รถรับ ส่งบุคลากรศึกษาดูงาน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   

| หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 |

Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม