เผยแพร่ผลงานครู

  เรื่อง ผลงานครู
 

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้รูปแบบแผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

นางวันดี  เที่ยงเกตุ
  รายงานการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
  บทคัดย่อ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางฐิตารีย์ ศรีพรหม
  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning) เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย ภาษา HTMLรายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นรหัสวิชา ง20207 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายอิทธิวิธิ สินศิริ
  บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บรรยากาศกับการดำรงชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสุจิตรา ภูแข่งหมอก
  แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5Es) นางสุมาลี  กุลแสนไชย
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ส32103
โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นฐาน บูรณาการเทคนิคการใช้คำถาม
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางฐิตารีย์ ศรีพรหม
     
     
   
   

Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -210271, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น