ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา โลกสฺมิง ปชฺโชโต
ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องโลก

    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
    ข้อมูลผู้บริหาร
    ข้อมูลจำนวนบุคลากร
    ข้อมูลจำนวนนักเรียน
    บริบทโรงเรียน

 
    กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
   
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
    กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 
    ฝ่ายวิชาการ
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
ฝ่ายบริการ
   
ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ทำเนียบบุคลากร

สีประจำโรงเรียน
เขียว ขาว ชมพู

 

ระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)


สมศ.
หนังสือราชการ อบจ.ขอนแก่น
 
จำนวนผู้เช้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

++++ยินดีตอนรับสู่เว็บไซต์++++
 


แผนที่โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

 นายสมชาติ ไวคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

เข้าชมทาง facebook
โลโก้โรงเรียน
ดาวน์โหลดโลโก้โรงเรียน

เว็บไซต์คุณครูอิทธิวิธิ สินศิริ
 
    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
    โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
    โรงเรียนบ้านคูขาดฯ
    โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
    โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
    โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
    โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
    โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
    โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
    โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
    โรงเรียนโนนหันวิทยายน
    โรงเรียนสีชมพูศึกษา
    โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
    โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
    โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
    โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
    โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
    โรงเรียนโนนโพธ์ศรีวิทยาคม

    

   + เอกสารงานประกันคุณภาพ
          - ด้านปัจจัย ม.1-5
          - ด้านกระบวนการ ม.6-13
          - ด้านผลผลิต ม.14-24 

    ฟอร์น Th Sarabun PSK
    คู่มือการติดตั้งฟอร์น Th Sarabun PSK
    หนังสือตอบรับเข้ารับการอบรมฯ
   + บัญชีคัดเลือกหนังสือเรียน2556
           - คณิตศาสตร์
           - ภาษาไทย
           - วิทยาศาสตร์
           - สังคมศึกษา ฯ
           - สุขศึกษาและพลศึกษา
           - ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
           - การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
           - ภาษาอังกฤษ
           - ใบสั่งซื้อหนังสือ
หห ผลงานครู

 
Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เริ่มพัฒนาเว็บไซต์ ปี พ.ศ.2553
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม