ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา โลกสฺมิง ปชฺโชโต
ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องโลก

    ประวัติโรงเรียน
    วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
    ข้อมูลผู้บริหาร
    ข้อมูลจำนวนบุคลากร
    ข้อมูลจำนวนนักเรียน
    บริบทโรงเรียน

 
    กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
    กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
    กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
   
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
    กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 
    ฝ่ายวิชาการ
   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
ฝ่ายบริการ
   
ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ทำเนียบบุคลากร

สีประจำโรงเรียน
เขียว ขาว ชมพู

 

ระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)


สมศ.
หนังสือราชการ อบจ.ขอนแก่น
 
จำนวนผู้เช้าชม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

++++ยินดีตอนรับสู่เว็บไซต์++++
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวการศึกษา


ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย


แผนที่โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

 นายสมชาติ ไวคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 นายทวีชัย หาโกสีย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เข้าชมทาง facebook
โลโก้โรงเรียน
ดาวน์โหลดโลโก้โรงเรียน

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
คลิกเพื่อดูคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง

เว็บไซต์คุณครูสุมาลี กุลแสนไชย
เว็บไซต์คุณครูอิทธิวิธิ สินศิริ
เว็บไซต์คุณครูศิลาลักษณ์ หงษ์คำหล้า
เว็บไซต์คุณครพุทธาวุธ เที่ยงเกตุ
เว็บไซต์คุณครูพูวงษ์ สุริยวงค์
เว็บไซต์คุณครูวันดี เที่ยงเกตุ
เว็บไซต์คุณครูอมรรัตน์ ผันสว่าง
เว็บไซต์คุณครูพะเยาว์ รอดชีวี
เว็บไซต์คุณครอรดี คันธภูมิ
เว็บไซต์คุณครูอาชนะ แสงวงษ์
เว็บไซต์คุณครูชิณุดา หาญเอี่ยม
เว็บไซต์คุณครูรัฐพล บัวเผื่อน
เว็บไซต์คุณครูสุวิมล บุญสุข
เว็บไซต์คุณครูวิษณ ุ แสงวงษ์
เว็บไซต์คุณครูสุภาวรรณ พันธัง
เว็บไซต์คุณครูอุทัย ตาละบุญ
เว็บไซต์คุณครูเจตวัน อินทสร้อย
เว็บไซต์คุณครูวิทยา อินเพชร
เว็บไซต์คุณครูสุกัญญา สามัญ
เว็บไซต์คุณครูสุภาพร วงษ์ไชยา
 
 
    โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
    โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
    โรงเรียนบ้านคูขาดฯ
    โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
    โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
    โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
    โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
    โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
    โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
    โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
    โรงเรียนโนนหันวิทยายน
    โรงเรียนสีชมพูศึกษา
    โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
    โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
    โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
    โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
    โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
    โรงเรียนโนนโพธ์ศรีวิทยาคม

    

   + เอกสารงานประกันคุณภาพ
          - ด้านปัจจัย ม.1-5
          - ด้านกระบวนการ ม.6-13
          - ด้านผลผลิต ม.14-24 

    ฟอร์น Th Sarabun PSK
    คู่มือการติดตั้งฟอร์น Th Sarabun PSK
    หนังสือตอบรับเข้ารับการอบรมฯ
   + บัญชีคัดเลือกหนังสือเรียน2556
           - คณิตศาสตร์
           - ภาษาไทย
           - วิทยาศาสตร์
           - สังคมศึกษา ฯ
           - สุขศึกษาและพลศึกษา
           - ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
           - การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
           - ภาษาอังกฤษ
           - ใบสั่งซื้อหนังสือ
หห ผลงานครู

 
 
Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-424379
เริ่มพัฒนาเว็บไซต์ ปี พ.ศ.2553
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม